GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ GIANG KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ GIANG

Kho bạc Nhà nước Hà Giang

Địa chỉ: Số 388A, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại 02193 866 626 - Fax 02193 866 412. Email kbnnhagiang@vst.gov.vn

 

1. LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ GIANG

     
 

 
 

Giám đốc: Ông Nguyễn Chí Vương

 
 

ĐT: 02193.866404 - 096 8686599 ; Fax: 02193.866412

Email: Vuongnc@vst.gov.vn

 
     

Phó Giám đốc: Ông Lê Trùng Khánh

ĐT: 0913271206

Email: Khanhlt@vst.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Ông Hầu Văn Hùng

ĐT: 0912336122

Email: Hunghv02@vst.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

(Theo Quyết định số 1618/QĐ-BCT ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính)

1. Vị trí và chức năng

Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra các Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định.

- Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật:

+ Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

+ Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

+ Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:

+ Tiếp nhận thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán thuộc khu vực nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức tổng hợp thông tin tài chính nhà nước trên địa bàn về tình hình tài sản nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụ của Nhà nước; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực, nghĩa vụ khác của Nhà nước;

+ Lập báo cáo tài chính nhà nước của chính quyền địa phương, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo chế độ quy định:

+ Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh;

+ Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn cấp huyện.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành; kiểm tra hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

- Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hợp nhất của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Quản lý bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của Kho bạc Nhà nước, của Bộ Tài chính và của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước; cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có quyền:

+ Trích tài khoản của tổ chức, cá nhân mở tại Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

+ Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

- Các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, gồm có:

+ Phòng Kế toán nhà nước;

+ Phòng Kiểm soát chi;

+ Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

+ Phòng Tài vụ - Quản trị;

+ Văn phòng.

- Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên.

4. Quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh với Ủy ban nhân dân các cấp

- Được Ủy ban nhân dân cùng cấp tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước có liên quan theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện thông tin báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

5. Quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định của Bộ Tài chính về quan hệ công tác với các cơ quan tài chính trên địa bàn.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được yêu cầu các cơ quan tài chính cùng cấp; cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định phục vụ cho hoạt động Kho bạc Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước có liên quan theo quy định cho cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn. 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Kế toán Nhà nước

Phòng Kế toán Nhà nước thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác kế toán Nhà nước; kiểm soát, thanh toán, hạch toán kế toán các khoản chi thường xuyên, chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia được giao toàn bộ dự toán chi thường xuyên, vốn sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc dự toán chi thường xuyên; các khoản vay nợ, viện trợ (trừ các khoản vay nợ, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi đầu tư), trả nợ của Chính phủ; các khoản chi từ tài khoản tiền gửi liên quan đến dự toán chi thường xuyên, tài khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ, tài khoản tiền gửi khác; tổng kế toán Nhà nước; quản lý ngân quỹ Nhà nước; phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định; công tác thống kê tổng hợp; quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý và quản lý an toàn kho quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Trưởng phòng: ông Hán Viết Sơn. Điện thoại: 0912584424, 
Email: sonhv@vst.gov.vn

2. Phòng Kiểm soát chi

Phòng Kiểm soát chi thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán, hạch toán kế toán các khoản chi đầu tư, chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc dự toán chi đầu tư; các khoản vay nợ, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi đầu tư; các dự án công trình có nhiều nguồn vốn; chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều nguồn vốn (bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán chi thường xuyên); các khoản chi từ tài khoản dự toán, tài khoản tiền gửi của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án, tổ chức phát triển quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác được giao quản lý.

Trưởng phòng: ông Đỗ Xuân Tứ. Điện thoại: 0913256538, 
Email: tudx01@vst.gov.vn

3. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Thanh tra - Kiểm tra thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phó Trưởng phòng phụ trách: ông Nguyễn Đức Tuyên. Điện thoại: 0943546888, 
Email: tuyennd51@vst.gov.vn

4. Phòng Tài vụ - Quản trị

Phòng Tài vụ - Quản trị thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ; thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản trị tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc (sau đây gọi chung là Kho bạc Nhà nước trên địa bàn).

Trưởng phòng: ông Nguyễn Tiến Dũng. Điện thoại: 0912009661, 
Email: dungnt12@vst.gov.vn

5. Văn phòng

Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, cải cách hành chính; công tác tổ chức và cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy cơ quan; điều phối hoạt động của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Trung Kiên. Điện thoại: 0986449955, 
Email: kiennt02@vst.gov.vn

CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TRỰC THUỘC

Kho bạc Nhà nước cấp huyện là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật. Gồm có các đơn vị sau:

1. Kho bạc Nhà nước Bắc Quang.
Địa chỉ trụ sở: Tổ 3 - Thị trấn Việt Quang - H.Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Phạm Gia Hải
Điện thoại liên hệ: 0832.818181. Email:  haikbvx@gmail.com

2. Kho bạc Nhà nước Vị Xuyên.
Địa chỉ trụ sở: Tổ 4 - Thị trấn Vị Xuyên - H.Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang
Phó Giám đốc phụ trách: Bà Trương Thị Hoa
Điện thoại liên hệ: 02193.826236. 0973.289097 Email: hoatt51@vst.gov.vn

3. Kho bạc Nhà nước Quang Bình.
Địa chỉ trụ sở: Tổ 2 Thị trần Yên Bình - Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Nguyễn Khả Xuân
Điện thoại liên hệ: 02193.820024; Email: xuannk01@vst.gov.vn

4. Kho bạc Nhà nước Hoàng Su Phì.
Địa chỉ trụ sở: Tổ 2 Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Bà Phạm Thị Hương
Điện thoại liên hệ: 0915604609 Email:phamhuonghsp1967@gmail.com

5. Kho bạc Nhà nước Quản Bạ.
Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Trần Mai Diệp
Điện thoại liên hệ: DĐ: 0375.633668,  Email: dieptm@vst.gov.vn

6. Kho bạc Nhà nước Yên Minh.
Địa chỉ trụ sở: Tổ 3 Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Nguyễn Chí Hà
Điện thoại liên hệ: 02193.852141 DĐ: 0912833747, Email: nguyenchiha67@gmail.com

7. Kho bạc Nhà nước Đồng Văn
Địa chỉ trụ sở: Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn - Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Nguyễn Phùng Hoàn
Điện thoại liên hệ: 02193.856761 DĐ: 0914414856; Email: hoannp@vst.gov.vn

8. Kho bạc Nhà nước Mèo Vạc
Địa chỉ trụ sở: Tổ 2 Thị trấn Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại liên hệ: 02193.871116; Email: nguyenthanhsonkb64@gmail.com

9. Kho bạc Nhà nước Bắc Mê.
Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Yên Phú - Huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Cao Mạnh Thắng
Điện thoại liên hệ: 0868.893088; Email: thangcm@vst.gov.vn

10. Kho bạc Nhà nước Xín Mần.
Địa chỉ trụ sở: Tổ 3 Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần - Tỉnh Hà Giang.
Giám đốc: Ông Lê Đăng Quyết

Điện thoại liên hệ: 02193.831216; Email: quyetld@vst.gov.vn