Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
Số hiệu văn bản 30/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Quản lý Tài sản công
Tên cấp phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Ngày ban hành 25/11/2020
Ngày có hiệu lực 10/12/2020
Văn bản đính kèm