Bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ- UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số hiệu văn bản 27/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Quản lý Tài sản công
Tên cấp phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Ngày ban hành 01/10/2020
Ngày có hiệu lực 15/10/2020
Văn bản đính kèm