Chương trình đề tài, khoa học Chương trình đề tài, khoa học

Tên đề tài khoa học: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tên đề tài khoa học: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Tên đề tài khoa học: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Chủ nhiệm đề tài: Ông Trần Xuân Thủy - Thạc sỹ kinh tế.
- Đơn vị chủ trì đề tài: Sở Tài chính Hà Giang.
- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học: Quyết định số 45/QĐ-STC ngày 08/02/2012 của Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học năm 2012.