Chương trình đề tài, khoa học Chương trình đề tài, khoa học

Tên đề tài khoa học: Thực trạng và giải pháp giảm thiểu lao động sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tên đề tài khoa học: Thực trạng và giải pháp giảm thiểu lao động sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

UBND tỉnh Hà Giang

CƠ QUAN QUẢN LÝ

Sở Khoa học và Công nghệ

CƠ QUAN  THỰC HIỆN

Sở Tài chính

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Nguyễn Thị Hương

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ tháng 02/2014 đến tháng 02/2015