BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

1. Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử

Quyết định số 65/QĐ-STC ngày 13/06/2018 v/v Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (Xem và tải về file PDF)