BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

2. Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Giang

Quyết định ban hành quy chế

Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Giang (xem và tải về file pdf)