CKNS Văn phòng Sở năm 2020 CKNS Văn phòng Sở năm 2020

I. Dự toán ngân sách được giao năm 2020

Dự toán ngân sách được giao năm 2020

- Quyết định số 250/QĐ-STC ngày 31/12/2019 - (Tải về file PDF).

- Quyết định số 111/QĐ-STC ngày 16/7/2020 - (Tải về file PDF).

- Quyết định số 36/QĐ-STC ngày 3/3/2020 - (Tải về file PDF).

- Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 5/8/2020 - (Tải về file PDF).