1. Dự toán NSĐP trình HĐND 1. Dự toán NSĐP trình HĐND

NĂM 2019: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách trình HĐND tỉnh Hà Giang năm 2019

01. Cân đối Ngân sách địa phương năm 2019 - Biểu số 33/CK-NSNN (tải về File PDF)

02. Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và Ngân sách cấp huyện năm 2019 - Biểu số 34/CK-NSNN (tải về File PDF)

03. Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu số 35/CK-NSNN (tải về File PDF)

04. Dự toán chi NSĐP, chi Ngân sách cấp tỉnh và chi Ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 - Biểu số 36/CK-NSNN (tải về File PDF)

05. Dự toán chi Cân đối Ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 - Biểu số 37/CK-NSNN (tải về File PDF)

06. Dự toán chi Cân đối Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 - Biểu số 38/CK-NSNN (tải về File PDF)

07. Dự toán chi thường xuyên của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 - Biểu số 40/CK-NSNN (tải về File PDF)

08. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa Ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 - Biểu số 41/CK-NSNN (tải về File PDF)

09. Dự toán thu, số bổ sung cân đối và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019 - Biểu số 42/CK-NSNN (tải về File PDF)

10. Dự toán bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019 - Biểu số 43/CK-NSNN (tải về File PDF)

     Thực hiện: Phòng Tin học và Thống kê