Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

4. Mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Tài chính

                   PL2-STCL

UBND TỈNH HÀ GIANG

       SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 

1 - Mục tiêu chung

 - Triển khai áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chuẩn hoá và công khai minh bạch các quy trình nghiệp vụ trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức và các công dân giám sát các quy trình của hoạt động quản lý nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức và công dân trong lĩnh vực quản lý xây dựng thuộc phạm vi nhiệm vụ của Sở Tài chính Hà Giang. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ đáp ứng yêu cầu tác nghiệp quản lý xây dựng trên cơ sở trang thiết bị công nghệ hiện đại, rút ngắn tối thiểu về thời gian thực hiện các hoạt động quản lý đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước chặt chẽ đúng luật pháp.

- Mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính Hà Giang hàng năm được Lãnh đạo ký ban hành, công bố vào đầu năm. Trên cơ sở đó Trưởng các phòng thiết lập Mục tiêu chất lượng trong năm của Phòng mình và phổ biến cho tất cả cán bộ, công chức trong phòng nắm bắt thực hiện.

2 - Mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính Hà Giang năm 2017

Căn cứ chính sách chất lượng đã cam kết, Sở Tài chính Hà Giang ban hành Mục tiêu chất lượng chung năm 2017 như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh Hà Giang giao trong năm 2017.

- Đảm bảo công khai tất cả các thông tin cần thiết liên quan về các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính Hà Giang.

- Đảm bảo toàn bộ các công việc được giải quyết theo đúng trình tự và đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

     + Đảm bảo 100% cán bộ công chức của Sở Tài chính Hà Giang được đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và thấu hiểu nội dung Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng cơ quan đã cam kết thực hiện.

     + Chất lượng giải quyết công việc theo hồ sơ (hồ sơ hợp lệ) được thực hiện 100% theo đúng trình tự quy định của các quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng.

     + Thời gian giải quyết các hồ sơ công việc tuân thủ đúng quy định, không vượt quá thời hạn theo quy định trong nội dung quy trình ISO.

     + Trong năm tổ chức thực hiện ít nhất một đợt khảo sát sự hài lòng của các tổ chức, công dân về việc giải quyết các thủ tục hành chính và các hoạt động chức năng khác của Sở Tài chính Hà Giang.

     +  Phấn đấu không còn sự phản hồi, khiếu nại của tổ chức công dân về kết quả giải quyết hồ sơ công việc của Sở Tài chính Hà Giang.

     + Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình hướng dẫn công việc trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính Hà Giang. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho tổ chức, công dân.

Chỉ tiêu hướng đến chất lượng giải quyết công việc đạt được như sau

+ Toàn bộ các hồ sơ tài liệu được lưu chuyển, xử lý kịp thời, theo dõi bảo quản khoa học chặt chẽ, thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm cá nhân trong xử lý lưu trữ hồ sơ tài liệu, bảo mật theo quy định của Nhà nước./.

                                                      Hà Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

                  Đã ký

 

 

            Hà Việt Hưng