Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

3. Chính sách chất lượng của Sở Tài chính

PL1-STCL

UBND TỈNH HÀ GIANG

       SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Với phương châm:

CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG LUẬT, THUẬN LỢI,

HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ

 

          Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang cam kết:

·        Đảm bảo các Thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan;

 

·        Không ngừng hướng tới sự hài lòng của Tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua việc thực hiện và cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 

                                                                   Hà Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

           GIÁM ĐỐC

                                                  

 

                 Đã ký

 

 

 

            Hà Việt Hưng