Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

1. Quyết định số 206/QĐ-STC ngày 20/10/2017 của Giám đốc Sở Tài chính về ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Quyết định số 206/QĐ-STC ngày 20/10/2017 (xem và tải về file pdf)

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2015 ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

(Ban hành theo quyết định số 206/QĐ-STC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài chính Hà Giang)

Số TT

Mã số

Tên tài liệu

Đơn vị

thực hiện

1

CSCL

Chính sách chất lượng

Ban ISO,

Các phòng nghiệp vụ

2

MTCL

Mục tiêu chất lượng

3

STCL

Sổ tay chất lượng

4

QT.ISO.01

Quy trình kiểm soát thông tin, dữ liệu dạng văn bản

5

QT.ISO.02

Quy trình đánh giá nội bộ

6

QT.ISO.03

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục

7

QT.ISO.04

Quy trình Xem xét Lãnh đạo

8

QT.ISO.05

Quy trình nhận diện bối cảnh tổ chức và các bên hữu quan

9

QT.ISO.06

Quy trình đánh giá rủi ro

10

 

 

QT.PGC.01

Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

Phòng

Giá -

công sản

11

QT.PGC.02

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

12

QT.PGC.03

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

13

QT.PGC.04

Bán, chuyển nhượng  tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

14

QT.PGC.05

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

15

QT.PGC.06

Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

16

QT.PGC.07

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

17

QT.PTK.01

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Phòng Tin   học và thống kê

18

QT.PTK.02

Quy trình quản lý thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng

19

QT.VPH.01

Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến

 

Văn phòng

sở

20

QT.VPH.02

Quy trình xét thi đua khen thưởng

21

QT.VPH.03

Quy trình thanh toán nội bộ

22

QT.PVX.01

Quy trình thẩm tra dự toán chi NSNN các đơn vị dự toán khối tỉnh

 

Phòng Tài

chính HCSN

23

QT.PVX.02

Quy trình thẩm tra quyết toán chi NSNN các đơn vị dự toán khối tỉnh

24

QT.TTR.01

Quy trình thanh tra tài chính

Phòng

Thanh tra

25

QT.TTR.02

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo

26

QT.PDT.01

Quy trình quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước

Phòng Tài             chính              Đầu tư

27

QT.TDC.01

Dịch vụ (liên kết) thẩm định giá tài sản là động sản, bất động sản

 

TT Dịch vụ                    tài chính

28

QT.TDC.02

Dịch vụ cung cấp thông tin giá mua sắm, sửa chữa tài sản