Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

2. Quyết định số 227/QĐ-STC ngày 30/11/2017 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định số 227/QĐ-STC ngày 30/11/2017 (xem và tải về file pdf)

 

Bản công bố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ GIANG
 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng Quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính liên thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-STC  ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Sở Tài chính)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

Hà Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

                                   Hà Việt Hưng

 

 

 

Bản cam kết

UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ TÀI CHÍNH


Số:  389/STC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

           Hà Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

1.  Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

2.  Địa chỉ: Số 6 đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

3.  Điện thoại: 02193.866385  Fax: 02193.867254

Sở Tài chính cam kết đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Sở Tài chính đã thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức Họp xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng và đã thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Sở Tài chính cam kết tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng nhằm không ngừng nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, các cá nhân thông qua các hoạt động sau:

  • Thường xuyên xem xét Chính sách chất lượng, thiết lập và thực hiện Mục tiêu chất lượng hàng năm;
  • Liên tục rà soát và áp dụng có hiệu lực các quy trình;
  • Thực hiện Đánh giá nội bộ và Xem xét của lãnh đạo đúng quy định;
  • Liên tục thực hiện hành động khắc phục và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

 - Ban chỉ đạo ISO tỉnh;

 - Chi cục TCĐLCL;

 - Lãnh đạo Sở;

 - Lưu Ban ISO Sở, VT.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

 

   Hà Việt Hưng