Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

QT.ISO.03 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục

QT.ISO.03    Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục

BM.ISO.03.01 Phieu yeu cau hanh dong khac phu