Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

QT.ISO.05 Quy trình nhận diện bối cảnh tổ chức và các bên hữu quan

QT.ISO.05    Quy trình nhận diện bối cảnh tổ chức và các bên hữu quan

BM.ISO.05.01 Xem xet boi canh

BM.ISO.05.02 Danh sach cac ben quan tam và mong đợi của họ

BM.ISO.05.03 So danh gia su phu hop