Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

QT.PVX.02 Quy trình thẩm tra quyết toán chi NSNN các đơn vị dự toán khối tỉnh

QT.PVX.02    Quy trình thẩm tra quyết toán chi NSNN các đơn vị dự toán khối tỉnh

BM.PVX.02.01 - Giay bien nhan ho so

BM.PVX.02.02 - Phieu theo doi_ tham dinh chi NSNN

BM.PVX.02.03 - So theo doi ket qua XLCV