Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

QT.TDC.02 Dịch vụ cung cấp thông tin giá mua sắm, sửa chữa tài sản

QT.TDC.02    Dịch vụ cung cấp thông tin giá mua sắm, sửa chữa tài sản