Lịch sử Ngành Tài chính Lịch sử Ngành Tài chính

1.1. Giám đốc Sở Tài chính qua các thời kỳ (từ khi tái thành lập tỉnh Hà Giang năm 1991 đến nay)

 

 

 

 

 

 

Ảnh

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Châu

(Từ năm 1991 đến năm 1995)

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thơn

(Từ năm 1996 đến 10/2000)

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

(Từ tháng 10/2000 đến tháng 3/2004),

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

(Từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2016)

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Hà Việt Hưng

(Từ tháng 4/2016 đến ngày 11/5/2020)

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thanh

Từ ngày 11/5/2020 đến nay