Lịch sử Ngành Tài chính Lịch sử Ngành Tài chính

1.1. Giám đốc Sở Tài chính qua các thời kỳ (từ khi tái thành lập tỉnh Hà Giang năm 1991 đến nay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Châu

Từ năm 1991 đến năm 1995

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thơn

Từ năm 1996 đến 10/2000

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

Từ tháng 10/2000 đến tháng 3/2004.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

Từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2016

 

 

 

 

 

Giám đốc: Hà Việt Hưng

Từ tháng 4/2016 đến nay