Ứng dụng Quản lý và điều hành Ứng dụng Quản lý và điều hành

1. Hệ thống QL văn bản điều hành VNPT I-OFFICE Sở Tài chính

https://stchagiang.vnptioffice.vn (mở ứng dụng)