Ứng dụng Quản lý và điều hành Ứng dụng Quản lý và điều hành

7. Danh bạ điện tử nội bộ các phòng, ban

http://stc.hagiang.gov.vn/web/guest/danh-ba (mở ứng dụng)