Ứng dụng Quản lý và điều hành Ứng dụng Quản lý và điều hành

3. Hệ thống một cửa điện tử - liên thông (Trung tâm HCC tỉnh)

1. Ứng dụng của Sở Tài chính: http://dvcstc.hagiang.gov.vn/Login.aspx (mở ứng dụng)

 

2. Ứng dụng chung của tỉnh: http://dichvucong.hagiang.gov.vn/Login.aspx (mở ứng dụng)