Ứng dụng Quản lý và điều hành Ứng dụng Quản lý và điều hành

2. Hệ thống QL, theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Hệ thống quản lý, theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

http://nvchutichgiao.hagiang.gov.vn (mở ứng dụng)