Quy chế phát ngôn của Sở Tài chính Quy chế phát ngôn của Sở Tài chính

2. Người phát ngôn

Công văn số 2391/STC-VP ngày 13/12/2019 của Sở Tài chính Hà Giang v/v thực hiện CV số 3965/UBND-VHVX ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh (Tải về file PDF)