Quy chế phát ngôn của Sở Tài chính Quy chế phát ngôn của Sở Tài chính

1. Quy chế phát ngôn của Sở Tài chính

Quyết định số 42/QĐ-STC ngày 31/5/2017 của Sở Tài chính Hà Giang về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (xem và tải về file pdf).