Phân theo nội dung: Phân theo nội dung:

1. Thống kê Tài chính

001. Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục I  - Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục II - Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)