Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

08. Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tên thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề nghị được thanh toán; thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi

Bản chính

01

 

02

Dự toán chi được duyệt của cơ quan, người có thẩm quyền

Bản chính

01

 

03

Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, người có thẩm quyền

Bản sao

01

 

04

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, bảng kê, phiếu thu tiền.

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ghi chú: Riêng chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) có trách nhiệm thẩm định các khoản chi phí có liên quan, đề nghị chủ tài khoản tạm giữ ra quyết định chi tiền từ tài khoản tạm giữ: 16 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định

Bản chính hoặc ký số

01

 

Bước 3: Căn cứ Quyết định, lập ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán của khách hàng: 05 ngày.

Bước 4: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.