Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

14. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Tên thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị bán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản (trong đó mô tả đầy đủ quá trình tổ chức đấu giá và mức giá tổ chức, cá nhân duy nhất tham gia đấu giá đã trả).

Bản chính

01

 

2

Văn bản đề nghị bán tài sản công cho người duy nhất của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).

Bản chính

01

 

3

Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền.

Bản sao

01

 

4

Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức đấu giá tài sản.

Bản sao

01

 

5

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ nếu nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc đường bưu chính.

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra hồ sơ, thẩm định đề nghị bán tài sản, lập tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định bán cho người duy nhất tham gia đấu giá: 04 ngày làm việc.

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình 

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định bán tài sản cho người duy nhất tham đấu giá và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng : 03 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định bán tài sản cho người duy nhất

Bản gốc

02

 

ớc 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.