Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

09. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tên TTHC: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

1. Thời gian giải quyết:

- Bước 2: 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 20 ngày làm việc;

- Bước 3,4: 30 ngày làm việc, cắt giảm 9 ngày, thực hiện 21 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập, lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án

Bản chính

01

 

02

Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê (theo mẫu số 02/TSC-ĐA kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP)

Bản chính

01

 

03

Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ  chức của đơn vị sự nghiệp công lập

Bản sao

01

 

04

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, cho ý kiến thẩm định và trả kết quả cho đơn vị sự nghiệp công lập (tại Trung tâm Hành chính công tỉnh): 20 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản thẩm định về: sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện

Bản chính

01

 

Bước 3. Đơn vị sự nghiệp công lập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh: 11 ngày làm việc

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Bản chính hoặc bản scan

01

 

3

Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VP UBND tỉnh): 01 bộ

Bước 4: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho đơn vị sự nghiệp công lập (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh: 10 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án

Bản gốc

01