Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

04. Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý.

18. Tên TTHC: Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý.

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bản chính

01

 

02

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

03

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo mẫu số 01a tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bản chính

01

 

04

Các  tài liệu có liên quan đến tài sản (hồ sơ thiết kế, nghiệm thu, quyết toán công trình, hồ sơ đất)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị UBND tỉnh có ý kiến gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh có văn bản gửi Tập đoàn điện lực Việt Nam xin ý kiến về tiếp nhận tài sản: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị xin ý kiến về tiếp nhận tài sản

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 01 bộ

Bước 4: Sau khi có ý kiến tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện kiểm kê và nộp hồ sơ về Sở Tài chính: 30 ngày làm việc.

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Biên bản kiểm kê và xác định giá trị công trình điên (theo mẫu số 02 kèm theo QĐ số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

Bản chính

03

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 5: Trên cơ sở kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản, định kỳ hàng quý (ngày 20 của tháng cuối quý), Sở Tài chính lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều chuyển tài sản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản: 40 ngày làm việc (05 ngày của Sở Tài chính, 05 ngày của UBND tỉnh, 30 ngày của Bộ Tài chính).

-         Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Công văn đề nghị điều chuyển của Úy ban nhân dân tỉnh

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo mẫu 01b tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bản chính

01

 

3

Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bản chính

01

 

4

Các hồ sơ quy định tại bước 1

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 6: Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu điện hoặc Hệ thống thông tin điện tử một cửa và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc.

Bước 7: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.