Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

18. Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý.

18. Tên TTHC: Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý.

1. Thời gian giải quyết:

- Bước 2, 3: 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 20 ngày làm việc;

- Bước 4: Không quy định, thực hiện 30 ngày làm việc.

- Bước 5: 40 ngày làm việc

- Bước 6: 10 ngày làm việc.

- 18.2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN lập hồ sơ đề nghị điều chuyển, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bản chính

01

 

02

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

03

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo mẫu số 01a tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bản chính

01

 

04

Các  tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị UBND tỉnh có ý kiến gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh, có văn bản gửi Tập đoàn điện lực Việt Nam xin ý kiến về tiếp nhận tài sản: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

 Văn bản đề nghị xin ý kiến về tiếp nhận tài sản

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 01 bộ

Bước 4: Sau khi có ý kiến tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện kiểm kê và nộp hồ sơ về Sở Tài chính: 30 ngày làm việc.

- Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

3

Biên bản kiểm kê và xác định giá trị công trình điên (theo mẫu số 02)

Bản chính

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Bước 5: Trên cơ sở kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản, định kỳ hàng quý (ngày 20 của tháng cuối quý), Sở Tài chính lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều chuyển tài sản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản: 40 ngày làm việc (05 ngày của Sở Tài chính, 05 ngày của UBND tỉnh, 30 ngày của Bộ Tài chính).

-         Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Công văn đề nghị điều chuyển của Úy ban nhân dân tỉnh

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo mẫu 01b tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bản chính

01

 

3

Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bản chính

01

 

4

Các hồ sơ quy định tại bước 1

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 6: Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

Bước 7: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng (tại trung tâm Hành chính công tỉnh).