Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

07. Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý.