Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

16. Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý

Tên TTHC: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý

1. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, cắt giảm 1 ngày, thực hiện 14 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà, đất lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng hoặc gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Bản chính

01

 

02

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (mẫu số 01 kèm theo NĐ số 167/2017/NĐ-CP)

Bản chính

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, lập tờ trình trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau  thụ lý và kèm hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công trình UBND tỉnh.

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ cần gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh: 4 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng (tại trung tâm Hành chính công tỉnh)