Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

03. Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả và nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Tên TTHC: Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả và nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ  hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Bản chính

01

 

02

Quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bản sao

01

 

03

Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận chuyển nhượng

Bản sao

01

 

04

Danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở (đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật nhà ở năm 2014)

Bản sao

01

 

05

Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số tiền đã nộp tiền vào ngân sách khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lại đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, xác định, lập tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định: 11 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản chính hoặc bản scan

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét phê duyệt và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu điện hoặc Hệ thống thông tin điện tử một cửa và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận việc hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và có văn bản gửi Cục thuế, Kho bạc nhà nước của địa phương để thực hiện.