Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

12. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Tên TTHC: Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

1. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 20 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Căn cứ phương án xử lý của Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Tài chính. Hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý)

Bản chính

01

 

02

Báo cáo của ban quản lý dự án (Danh mục tài sản đề nghị xử lý)

Bản sao

01

 

03

Biên bản kiểm kê tài sản của ban quản lý dự án

Bản sao

01

 

04

Văn kiện dự án

Bản sao

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan đến việc xử lý tài sản

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, lập phương án xử lý tài sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh quyết định: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình (kèm theo phương án xử lý)

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

Số lượng hồ sơ gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 10 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án hoặc Quyết định thu hồi tài sản công

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng (tại trung tâm Hành chính công tỉnh).