Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

18. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Tên TTHC: Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý theo mẫu số 07/TSC-TSDA kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP)

Bản chính

01

 

02

Báo cáo của ban quản lý dự án (Danh mục tài sản đề nghị xử lý)

Bản sao

01

 

03

Biên bản kiểm kê tài sản của ban quản lý dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 93, NĐ 151/2017/NĐ-CP

Bản sao

01

 

04

Văn kiện dự án

Bản sao

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan đến việc xử lý tài sản

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Bước 2. Sở Tài chính ( Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra hồ sơ, lập phương án xử lý tài sản, trình UBND tỉnh quyết định: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình (kèm theo phương án xử lý)

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản chính hoặc bản scan

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu điện hoặc Hệ thống thông tin điện tử một cửa và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án hoặc Quyết định thu hồi tài sản công

Bản gốc

02

 

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.