Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

06. Quyết định bán tài sản công.

Tên TTHC: Quyết định bán tài sản công

1. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, cắt giảm 09 ngày, thực hiện 21 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công lập hồ sơ đề nghị bán tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định bán tài sản công xem xét, quyết định. Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị bán tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng  tiền thu được từ bán tài sản)

Bản chính

01

 

2

Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

3

Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán)

Bản chính

01

 

4

Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường hợp bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp)

Bản sao

01

 

5

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra Quyết định hoặc có văn bản trong trường hợp đề nghị bán không phù hợp: 11 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau  thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình  hoặc văn bản

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ cần gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 10 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định bán tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán không phù hợp

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng (tại trung tâm Hành chính công tỉnh).

Ghi chú: Trình tự này không áp dụng đối với trường hợp thanh lý tài sản công theo hình thức bán.