THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố TTHC của ngành tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tải vể file PDF Quyết định.     Tải vể file PDF phụ lục.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01. Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Mã thủ tục: 1.006241

Tên thủ tục: Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

2. Lĩnh vực: Quản lý giá

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi (nộp) hồ sơ TTHC:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lập Hồ sơ phương án giá theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 56/2014/TT-BTC (Sở Tài chính tỉnh Hà Giang)

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

SốTT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

Mẫu phụ lục số 2a.doc

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

Phương án giá thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

Mẫu phụ lục số 2a.doc

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

3

Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có).

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

4

Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định.

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

5

Các tài liệu khác có liên quan.

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

 

Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ)

 

 

 

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC

 

 

 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra hồ sơ, thẩm định phương án giá (tổ chức mời các ngành liên quan thẩm định); Lập tờ trình, trình UBND tỉnh: 15 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Tờ trình

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số hoặc bản số hóa

01

 

Hồ sơ: 01 bộ

 

 

 

Bước 2: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính để trả cho khách hàng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá.

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá.

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Theo thực tế tại địa phương: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, tổ chức.

 

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp:

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh.

7

Phí, lệ phí (nếu có): Không

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Phương án giá bao gồm những nội dung chính như sau:

- Sự cần thiết và các mục tiêu định giá hoặc điều chỉnh giá (trong đó nêu rõ tình hình sản xuất, kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ cần định giá hoặc điều chỉnh giá; diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; sự cần thiết phải thay đổi giá...);
- Các căn cứ định giá hoặc điều chỉnh giá;
- Bảng tính toán các yếu tố hình thành giá mua, giá bán; các mức giá kiến nghị được tính theo phương pháp định giá chung do Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn phương pháp định giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật:
+ So sánh các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá đề nghị với các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm;
+ So sánh mức giá đề nghị với mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự ở thị trường - Dự kiến tác động của mức giá mới đến sản xuất, đời sống và đến thu chi của ngân sách nhà nước (nếu có);
- Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới (nếu có).

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
  • Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;
  • Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ;
  • Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính;
  • Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;
  • Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
  • Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh v/v phân công, công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ Tài chính.