Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

01. Quyết định giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

1. Tên TTHC: Quyết định giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

1. Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập hồ sơ phương án nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

- Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC

Bản chính

01

 

02

- Phương án giá thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC

Bản chính

01

 

03

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có)

Bản sao

01

 

04

- Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định

Bản chính

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ; Thẩm định phương án giá (tổ chức mời các ngành liên quan thẩm định); Lập tờ trình trình UBND tỉnh: 11 ngày làm việc.

Chuyên viên được giao, tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, mời các ngành liên quan đến thẩm định phương án giá. Lập tờ trình, trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo sở xem xét.

 - Danh mục hồ sơ sau thụ lý và kèm hồ sơ, trình UBND tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại Trung tâm hành chính công): 07 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Bản gốc

01

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho cơ quan, đơn vị (tại trung tâm Hành chính công tỉnh).