Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

02. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Tên TTHC: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến.

 - Danh mục thành phần hồ sơ gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

- Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC, gồm: Công văn đăng ký giá; Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể; Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).

Bản chính

01

 

02

- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị;

Bản chính

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Sở Tài chính (Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), kiểm tra hồ sơ, xem xét kết quả điều chỉnh đăng ký giá: 01 ngày làm việc.

Chuyên viên được giao, tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu theo quy định. Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu vào hồ sơ đăng ký giá. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản yêu cầu chỉnh sửa.

Bước 3: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.