THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố TTHC của ngành tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tải vể file PDF Quyết định.     Tải vể file PDF phụ lục.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

02. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh theo đúng quy định

Mã thủ tục: 2.002217

Tên thủ tục: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

2. Lĩnh vực: Quản lý giá

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi (nộp) hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký giá theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá (sau đây gọi tắt là Biểu mẫu) và gửi hồ sơ đến Sở Tài chính.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

SốTT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá)

Dang ky gia.doc

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị

(Trong trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp)

 

 

 

 

 

Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ)

 

 

 

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và kiểm tra hồ sơ, xem xét kết quả điều chỉnh đăng ký giá: 01 ngày làm việc.

Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Biểu mẫu ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu mẫu cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp.

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thì ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu vào hồ sơ đăng ký giá.

Bước 2: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

SốTT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

"Hồ sơ đăng ký giá được duyệt, có đóng dấu của Sở Tài chính" hoặc văn bản trả lời trong trường hợp Biểu mẫu đăng ký giá có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm.

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Theo thực tế tại địa phương: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp:

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính

7

Phí, lệ phí (nếu có): Không

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Khi hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục quy định tại khoản 02 Điều 15 của Luật Giá có biến động bất thường;

- Khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
  • Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;
  • Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.
  • Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;
  • Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
  • Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh v/v phân công, công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

   -  Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ Tài chính.