Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

13. Mua quyển hóa đơn.

Tên TTHC: Mua quyển hóa đơn

1. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 04 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua quyển hóa đơn có văn bản đề nghị mua hóa đơn, gửi Sở Tài chính. Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu

Bản chính

01

 

02

Các văn bản, giấy tờ  khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét, nếu đúng đối tượng quy định thì bán hóa đơn cho đơn vị: 04 ngày làm việc