Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin

III. Đầu mối cung cấp thông tin

1. Đầu mối cung cấp thông tin:

   - Văn phòng Sở là đầu mối công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

 

2. Phân công và công khai đầu mối cung cấp thông tin:

   - Họ và tên Chánh Văn phòng Sở: Hà Vũ Hiển

   - Địa chỉ: Số 6, đường Bạch Đằng, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

   - Số ĐT: 0219.3867970

   - Hộp thư điện tử công vụ: hvhien.stc@hagiang.gov.vn