Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin

IV. Danh mục thông tin phải được công khai

Danh mục thông tin phải được công khai

(Hình thức công khai trên Trang TTĐT Sở Tài chính)

1) Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Tài chính;

2) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính;

3) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo;

4) Quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Tài chính;

5) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước của Sở Tài chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

6) Thông tin về đấu thầu của Sở Tài chính;

7) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức trực tiếp tham mưu giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế của Sở Tài chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

8) Báo cáo công tác định kỳ của Sở; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành Tài chính; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của Sở Tài chính; thông tin về kết quả chương trình, đề tài khoa học do Sở Tài chính thực hiện;

9) Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cập thông tin; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Tài chính và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

10) Thông tin về thuế, phí, lệ phí về lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

11) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.