Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin

V. Các mẫu biểu cung cấp thông tin

Các mẫu biểu cung cấp thông tin

1. Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Tải về) (Dành cho công dân)

2. Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Tải về) (Dành cho công dân yêu cầu cung cp thông tin thông qua tổ chức, đoàn th, doanh nghiệp).

3. Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin (Tải về)

4. Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin (Tải về)

5. Mẫu số 04: Thông báo gia hạn cung cấp thông tin (Tải về)

6. Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin (Tải về)

7. Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận (Tải về)