Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin

I. Các căn cứ pháp lý

Các căn cứ pháp lý:

1. Luật tiếp cận thông tin ngày 06/04/2016 (Tải về file PDF)

2. Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/07/2016 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (Tải về file PDF)

3. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (Tải về file PDF)

4. Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/05/2018 quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin (Tải về file PDF)

5. Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về triển khai Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Tải về file PDF)

6. Văn bản số 1332/UBND-NC ngày 26/04/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về tiếp tục triển khai Luật tiếp cận thông tin (Tải về file PDF)