Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị Trực tuyến Sơ kết Công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

Chiều ngày 15/7/2019, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu sở Tài chính. Dự hội nghị có các trưởng phó phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và toàn thể cán bộ CCVC của các Phòng Tài chính - Kế hoạch tại 11 điểm cầu tại các huyện và thành phố.

Đồng chí Hà Việt Hưng Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội Nghị

          Báo cáo tại hôi nghị cho thấy ngay từ đầu năm, sở Tài chính đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu chi NSNN, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả ngành Tài chính thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Đã trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách. Sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu, điều hành NSNN theo Nghị quyết của Chính phủ, của Bộ Tài chính và của tỉnh; Phối hợp với cơ quan trong ngành tài chính huyện, thành phố thực hiện các giải pháp khai thác, quản lý nguồn thu, điều hành chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của nhà nước, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cân đối ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cơ quan thu và UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt, phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NS trên địa bàn; chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt tình hình SXKD. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các huyện, thành phố thực hiện dứt điểm các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, đặc biệt các kiến nghị từ năm 2017 trở về trước; Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát nâng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình cho giai đoạn tự chủ tiếp theo; Chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng, thông qua việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, thẩm định dự toán và thẩm định đấu thầu tại cấp tỉnh đã tiết kiệm cho ngân sách cấp tỉnh 25,2 tỷ đồng; Hướng dẫn cấp huyện, xã quản lý, sử dụng kinh phí và thông báo giá lợn làm cơ sở hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi; Duy trì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và một số thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Thu thập và tổng hợp số liệu thống kê tài chính theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính....

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Một số kết quả thực hiện công tác chuyên môn: Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 828 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch; thu nội địa 729,6 tỷ đồng đạt 41,8% kế hoạch tỉnh giao, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương ước thực hiện được 6.493 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển giải ngân ước đạt 1.933 tỷ đồng tương ứng 42% kế hoạch; chi thường xuyên là 4.497 tỷ đồng đạt 46% dự toán....

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2019, Hội nghị đã đề ra giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và văn bản số 1783/UBND-KTTH của UBND tỉnh; Tăng cường quản lý đầu tư công trên địa bàn theo quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật của TW và Chỉ thị số 1131/CT-UBND ngày 10/3/2019 của UBND tỉnh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; Tập trung kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành năm 2018 và tại kỳ họp thứ 9; các CTMTQG, CTMT nhiệm vụ và chương trình, dự án, đề án của tỉnh; Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2020-2022 báo cáo TW và trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật....

Hội nghị đã được nghe nhưng ý kiến của các Phòng Tài chính kế hoạch tại 11 huyện, thành phố, nêu những vướng mắc và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chung của ngành trong công tác tài chính tại địa phương, Cũng tại hội nghị Đồng chí Hà Việt Hưng Giám đốc sở tài chính và các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở đã trả lời và giải thích những vướng mắc mà các Phòng tài chính - Kế hoạch đã nêu ra tại Hội nghị.

Ý kiến, kiến nghị của các Phòng TC – KH huyện, thành phố

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Việt Hưng - Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các Phòng Tài chính - kế hoạch huyện thành phố, đ/c chia sẻ những khó khăn với các Phòng Tài chính – Kế hoạch về nguồn nhân lực ít nhưng phải đảm nhận lượng công việc nhiều; đồng chí nhấn mạnh trong điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 phải thực hiện theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, bám sát theo văn bản 1783/UBND-KTTH ngày 10/6/219 của UBND tỉnh; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách phải có trao đổi những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ xử lý những tồn tại và khó khăn. Đồng chí đã nêu những nhiệm vụ và giải pháp chung của ngành Tài chính trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời đề nghị CCVC ngành Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.  

Tin bài: Nguyễn Thái Mẫn Phòng Tin học - Thống kê

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường