Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2020

"Năm 2020 toàn ngành Tài chính cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn.". Đó là quyết tâm phấn đấu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài chính Hà Giang tổ chức ngày 14/1.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Hà Việt Hưng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Trong năm 2019, Sở Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh quản lý điều hành dự toán thu, chi ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điều hành linh hoạt thu, chi NSNN; tăng cường quản lý, phân cấp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về thu, chi ngân sách địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để thu thuế phát sinh và thu nợ thuế vào NSNN. Với các biện pháp cụ thể và quyết liệt, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 2.229 tỷ đồng bằng 116,9% dự toán T.Ư giao và bằng 101,3% dự toán tỉnh giao. Về chi đầu tư, kết quả giải ngân đến ngày 25/12/2019 đạt 2.807 tỷ đồng. Tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo quy định, tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng và trả nợ gốc tiền vay. Công tác kiểm soát chi đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, trong năm đã từ chối thanh toán 188 lượt hồ sơ chưa đúng thủ tục quy định đề nghị đơn vị bổ sung 33 tỷ 187 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 20 lượt với số tiền hơn 7 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị dự toán để triển khai ứng dựng lập báo cáo tài chính nhà nước trên môi trường mạng, tính đến tháng 10/2019 đã có 100% đơn vị đăng ký tham gia thành công. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện những yếu kém và sai sót, thu hồi số tiền sử dụng sai quy định nộp NSNN... Đặc biệt, trong năm, ngành Tài chính tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục về thuế, hải quan, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến rút ngắn thời gian nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu...

Năm 2020, toàn ngành Tài chính phấn đấu làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác thu NSNN trên địa bàn, thực hiện các giải pháp để quản lý hiệu quả các khoản còn thất thu NSNN. Tăng cường quản lý nợ công, cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Phối hợp tốt với các ngành chức năng thẩm định phương án giá đất, giao đất có thu hồi tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tham gia phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư hàng năm theo quy định, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương...

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Giang

Tác giả: Phi Anh      

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường