Thông báo Thông báo

Thông báo số 147/TB-STC ngày 13.6.2024 về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Thông báo số 147/TB-STC ngày 13.6.2024 về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

(tải về Thông báo số 147/TB-STC);    (tải về Phụ lục kèm theo Thông báo số 147/TB-STC)

Tin bài: Nguyễn Vĩnh Thịnh - Phòng Giá - Công sản


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường