Thông báo Thông báo

Văn bản số:1507 /STC-THTK ngày 03/08/2017 v/v tổ chức thực hiện và gửi báo cáo Thống kê theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BTC

Văn bản số:1507 /STC-THTK ngày 03/08/2017 v/v tổ chức thực hiện và gửi báo cáo Thống kê theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BTC

- File Văn bản số:1507 /STC-THTK ngày 03/08/2017 của Sở Tài chính kèm theo. (tải về)

 

- Các phụ lục kèm theo (trong mỗi phụ lục tải về giải nén RAR gồm có danh sách và các mẫu biểu  đã tách riêng theo từng file Excell

+ Phụ lục 1 (tải về)

+ Phụ lục 2 (tải về)

+ Phụ lục 3 (tải về)

Các thông tin trợ giúp khác - liên hệ Phòng Tin học và thống kê - Sở Tài chính


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường