PHẦN MỀM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

3. Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA

Thông tin sản phẩm

Địa chỉ website http://www.misa.com.vn

Đơn vị hỗ trợ tại tỉnh: Phòng Tin học và thống kê - Sở Tài chính Hà Giang