Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Theo đó, hình thức xử phạt chính quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức; Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 triệu đồng đối với tổ chức.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể:

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định quy định: Phạt tiền tối đa 50.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư, mua sắm tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; phạt tiền tối đa 20.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;  Phạt tiền tối đa 60.000.000 đồng đối với hành vi cho mượn, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô; phạt tiền tối đa 50.000.000 đồng đối với hành vi tặng cho tài sản công không đúng quy định; phạt tiền tối đa 10.000.000 đồng đối với hành vi không kê khai đúng danh mục, hiện trạng tài sản đề nghị xử lý là sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô; …

Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định quy định: Phạt tiền tối đa 60.000.000 đồng đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật; phạt tiền tối đa 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của tổ chức sử dụng kinh phí NSNN gây lãng phí; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản công tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP cũng nêu rõ tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019./.

                                          Lê Thị Thủy - Phòng Quản lý Giá - Công sản